Affald

Affald og genanvendelse i Danmark

Affald er ikke blot et miljøproblem, men ofte også en ressource, som det gælder om at udnytte på en effektiv måde.

Danmark genanvender i dag en stor del af den samlede affaldsmængde, og vi udnytter en meget stor del af energien i resten ved forbrænding.

Brændbart affald vi afhenter hos jer bliver kørt til et miljøgodkendt forbrændingsanlæg, hvor det bliver omdannet til varme og elektricitet. eller ender det et bioforgasningsanlæg.

Fremtidens udfordring er at udnytte ressourcerne i affald endnu bedre og reducere miljøbelastningen. Desuden ønsker vi ikke at affaldsmængderne stiger i takt med den økonomiske vækst. Vi skal sikre mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor.

 

Affaldshåndtering

 

Danskerne producerer ca. 13 mio. tons affald hver år. Den danske politik på affaldsområdet omfatter både forebyggelse og håndtering af affald. Miljøstyrelsen er den overordnende myndighed på affaldsområdet, men det er kommuner og amter, der forvalter affaldspolitikken i praksis.

Det er kommunerne, der skal sikre, at affaldet samles ind og behandles på den rigtige måde, og at mest muligt genanvendes. Håndteringen af affaldet sker efter lokal planlægning. Alle kommuner har pligt til at kortlægge affaldsmængderne og udarbejde affaldsplaner. Ligesom kommuner og amter har ansvaret for, at der findes tilstrækkeligt med forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg til affaldet.

EU og Danmark sætter kurs mod den cirkulære økonomi, handlingsplan fra 2015. Departementschef i Miljø og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard præsenterer strategi for cirkulær økonomi på 15 innovationsområde, der er rettet mod aktører fra hele værdikæden. En af de vigtigste er at ændre forbrugsmønstre, og at skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer, samt at skabe cirkulær økonomi.

Mange rapporter og analyser har vist, at det er et potentiale i Danmark, som skal anvendes gennem øget genbrug og genanvendelse.